Regulamin 46. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia
2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem – pseudonimem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem-pseudonimem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 dot. przetwarzania danych osobowych)
2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 19 października 2020 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłonienie Laureatów Konkursu
4.1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:
Przewodniczący jury – dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.
Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku
4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień
4.3. Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
5. Postanowienia Końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu
5.3. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2020 roku
6. Deklaracje
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr.1 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

Sekretariat konkursu:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lokal 21
09-400 Płock
tel. 783 981 861
e-mail: plock@civitaschristiana.pl